Niente fiuto negli aeroporti Tedeschi - Mitsubishi Logistics Europe